Uzatváranie zmlúv elektronickými prostriedkami s obchodnou spoločnosťou RealBand s. r. o. - RealBand s.r.o.

Uzatváranie zmlúv elektronickými prostriedkami s obchodnou spoločnosťou RealBand s. r. o.

Vážený klient/obchodný partner,


biometrický podpis predstavuje bezpečnú metódu podpisu elektronických dokumentov, pomocou zachytenia originálnych a jedinečných charakteristík podpisu (tlak, sklon, rýchlosť, rytmus, zrýchlenie, doba podpisu apod.), osoby, ktorá podpisuje dokument pomocou elektronického tabletu s digitálnym perom. V prípade, ak ste sa rozhodli využiť možnosť uzatvárania zmlúv, ako aj akýchkoľvek s nimi súvisiacich dokumentov prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronický biometrický podpis/ digitalizovaný vlastnoručný podpis), vezmite prosím na vedomie vyššie uvedené skutočnosti, a teda, že tento je spôsobilý zachytiť obsah týchto úkonov a to najmä sklon pera, tlak (prítlak) pera, ako aj rýchlosť Vášho podpisu. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), týmto podpisom súhlasíte, aby Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť RealBand s. r. o., Karpatské námestie 7770/10A Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 54 227 551 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracúval Vaše biometrické údaje v rozsahu dynamického biometrického podpisu, t. j. dynamické parametre pohybu ruky ako napr. sklon pera, tlak (prítlak) pera, zdvih pera, rýchlosť Vášho podpisu, rytmus podpisu, tempo podpisu, pre účely sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)  v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a v súvislosti s elektronizáciou zmluvnej, resp. súvisiacej dokumentácie. Tento súhlas udeľujete Prevádzkovateľovi podpisom zmluvy alebo súvisiaceho dokumentu el. biometrickým podpisom po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to buď písomne alebo spôsobom, akým ste súhlas udelili.


Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek a bez preukázania dôvodu, jednostranne rozhodnúť o nevyužití vyššie vymedzených prostriedkov pri uzatváraní zmlúv a súvisiacich dokumentov.


V nadväznosti na vyššie uvedené, zároveň vyjadrujete súhlas s tým, že táto forma Vášho vlastnoručného podpisu je s poukazom na ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), považovaná za formu písomnú. Súčasne vyhlasujete a potvrdzujete, že všetky takto Vami urobené podpisy uznávate za svoje a tieto akceptujete.