Vzorový formulár na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy - RealBand s.r.o.

Vzorový formulár na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy

Ja, dolupodpísaný ................................, bytom: ................................., dátum narodenia: .........................., ako Záujemca v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy č. zákazky: ............... (ďalej len „Zmluva“), ktorú som s Vašou realitnou kanceláriou RealBand s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 54 227 551 (ďalej len „Sprostredkovateľ“) týmto odstupujem od Zmluvy s poukazom na bod ....., článok ..... predmetnej Zmluvy. Na základe uvedeného zaniká predmetná Zmluva doručením tohto odstúpenia Vašej spoločnosti, ako druhej zmluvnej strane, čím Zmluva zaniká od počiatku.


V ................, dňa ....................