Všeobecné podmienky sprostredkovania - RealBand s.r.o.

Všeobecné podmienky sprostredkovania

Všeobecné podmienky sprostredkovania


(ďalej len „VPS“)


Tieto obchodné podmienky, resp. presnejšie podmienky sprostredkovania, sú v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, ako aj ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a najvyššími štandardami korektného sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.


Článok I.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto Všeobecné podmienky sprostredkovania – VPS upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja, nájmu alebo prenájmu nehnuteľnosti, vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy o sprostredkovaní, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VPS. VPS sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Právne vzťahy založené Zmluvou sa riadia ustanoveniami v zmysle Zmluvy, ustanoveniami VPS a príslušnými právnymi predpismi v platnom znení. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VPS v prípade rozporu.


1.2.Právne vzťahy upravené týmito VPS sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


Článok II.


VÝKLAD POJMOV


2.1. Pojmy uvedené v tomto článku veľkým začiatočným písmenom majú vo VPS alebo v iných dokumentoch, ktorých sa VPS týkajú, význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je v týchto VPS alebo v iných dokumentoch uvedené inak.


Nájomná zmluva – zmluva, na základe ktorej prenajímateľ prenecháva nehnuteľnosť alebo jej časť do užívania tretej osobe (nájomcovi) za dohodnutú odplatu (nájomné). Za Nájomnú zmluvu sa považuje aj podnájomná zmluva alebo akákoľvek iná zmluva, ktorou Záujemca prenecháva Nehnuteľnosť tretej osobe do dočasného odplatného užívania, resp. ktorou tretia osoba prenecháva do dočasného odplatného užívania Nehnuteľnosť Záujemcovi.


Nehnuteľnosť – nehnuteľnosť určená (alebo druhovo charakterizovaná) v úvode Zmluvy, ktorej sa týka sprostredkovanie obchodu v zmysle sprostredkovateľskej zmluvy.


Nevýhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania, pri ktorej je Záujemca oprávnený uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu aj s inými osobami ako Sprostredkovateľom alebo si zabezpečiť uzatvorenie sprostredkovanej zmluvy aj svojpomocne. Sprostredkovateľ však štandardne uzatvára zmluvy o výhradnom sprostredkovaní, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade Nevýhradného sprostredkovania sa neuplatnia ustanovenia VPS – 14.2 a 14.3.


Paušálna náhrada výdavkov – paušalizovaná kompenzácia, ktorá predstavuje všetky výdavky, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Paušálna náhrada výdavkov predstavuje najmä výdavky za inzerciu a stým spojené ďalšie služby, zabezpečenú odbornú pomoc, vrátane právnej asistencie poskytnutej advokátskou kanceláriou apod. Táto je zahrnutá v cene provízie.


Realitné služby služby Sprostredkovateľa v prospech Záujemcu s cieľom sprostredkovania uzatvorenia Sprostredkovanej zmluvy s treťou osobou.


Reklamácia služieb – Reklamáciou sa rozumie Záujemcom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných Sprostredkovateľom v lehotách a podľa podmienok určených Reklamačným poriadkom zverejneným na webovej stránke Sprostredkovateľa v sekcii Zákonné dokumenty – Reklamačný poriadok.


Rezervačná zmluva – zmluva uzatváraná v písomnej podobe medzi Záujemcom o poskytnutie sprostredkovateľských služieb a treťou osobou. Predmetom Rezervačnej zmluvy je rezervácia Nehnuteľnosti, a teda záväzok najmä (i) neponúkať a nezverejňovať viac Nehnuteľnosť za účelom uzavretia Sprostredkovanej zmluvy iným osobám, (ii) uschovávať preddavok na kúpnu cenu v prípade, ak predmetom sprostredkúvaného obchodu je kúpa alebo predaj Nehnuteľnosti alebo uschovávať preddavok na nájomné alebo úhrady za podnájom v prípade, ak predmetom Sprostredkúvaného obchodu je nájom alebo podnájom Nehnuteľnosti, (iii) zahájiť rokovania o uzavretí Sprostredkovanej zmluvy. Na základe Rezervačnej zmluvy sa Záujemca zaväzuje najmä (i) uzavrieť Sprostredkovanú zmluvu s treťou osobou v dohodnutej lehote a za podmienok dohodnutých v Rezervačnej zmluve, (ii) zahájiť jednania s treťou osobou smerujúce k uzavretiu Sprostredkovanej zmluvy v súčinnosti so Sprostredkovateľom (iii) plniť ďalšie záväzky dohodnuté v Rezervačnej zmluve.


Sprostredkovaná zmluva – Zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo Nájomná zmluva, ktorej uzatvorenie s treťou osobou je predmetom Zmluvy (sprostredkovateľskej) medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom.


Sprostredkovateľ – Zmluvná strana, ktorá je rovnomerne označená aj v záhlaví Zmluvy, pričom sa teda jedná sa o realitnú kanceláriu - RealBand s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, IČO: 54 227 551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 157084/B, konajúca Ondřejom Pecaríkom, konateľom.


Vážny dôvod – taký dôvod na strane Zmluvnej strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Zmluve – napr. vojna, vojnový stav, výnimočný stav, dlhodobá hospitalizácia danej Zmluvnej strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví danej Zmluvnej strany, úmrtie príbuzného danej Zmluvnej strany v priamom rade, súrodenca manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Zmluvná strana pred uzavretím Zmluvy vedela alebo mohla tento alebo jeho následky predpokladať.


Výhradné sprostredkovanie – forma sprostredkovania dohodnutá na dobu určitú, počas ktorej je na základe vôle Záujemcu jedinou osobou oprávnenou sprostredkovať predaj Nehnuteľnosti Sprostredkovateľ, tak ako to ustanovuje Zmluva. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, pri výhradnom sprostredkovaní nie je Záujemca oprávnený zabezpečiť si uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom tretej osoby (napr. iného sprostredkovateľa) alebo svojpomocne.


Záujemca – Zmluvná strana, ktorá je rovnomerne označená aj v záhlaví Zmluvy. T. j. osoba, ktorá má záujem o sprostredkovanie uzavretia Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy.


Zmluva – sprostredkovateľská zmluva, na základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje obstarať Záujemcovi/Záujemcom za províziu uzavretie Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo Nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s treťou osobou a Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu za podmienok dojednaných Zmluvou.


Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – akákoľvek odplatná alebo bezodplatná zmluva, výsledkom ktorej je prevod vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom Nehnuteľnosti, alebo o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve apod.


Zmluvná strana - Sprostredkovateľ a/alebo Záujemca/Záujemcovia. A spolu ako Zmluvné strany.


Článok III.


VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA


3.1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje obstarať Záujemcovi za províziu uzavretie Zmluvy v súlade s podmienkami ustanovenými v Zmluve.


3.2. Sprostredkovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


3.3. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Záujemcovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Sprostredkovanú zmluvu.


3.4. Rozsah služieb, ktoré poskytuje Sprostredkovateľ Záujemcovi, je uvedený v článku III. Zmluvy.


3.5. Sprostredkovateľ zodpovedá za vady Realitných služieb podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka. Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov je uverejnená na webovom sídle Sprostredkovateľa v sekcii Zákonné dokumenty.


3.6. Sprostredkovateľ nezodpovedá Záujemcovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzavretých Sprostredkovaných zmlúv.


Článok IV.


POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA


PRI SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA ALEBO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI


4.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Sprostredkovanú zmluvu.


4.2. Za účelom vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Sprostredkovanú zmluvu, je Sprostredkovateľ povinný zverejniť ponuku Nehnuteľnosti v elektronických a/alebo tlačených inzertných médiách. Výber inzertných médií a spôsobu určuje Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je taktiež povinný propagovať Nehnuteľnosť aj ďalšími spôsobmi dohodnutými so Záujemcom.


4.3. Strany sa dohodli, že v prípade ponuky Nehnuteľnosti na predaj bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu pripočítajúc províziu Sprostredkovateľa, tak ako je uvedené v článku III. v bode 2 Zmluvy a v prípade ponuky Nehnuteľnosti na prenájom bude Sprostredkovateľ Nehnuteľnosť ponúkať za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného pripočítajúc Záujemcom požadovanú cenu energií, tak ako je uvedené v článku III. v bode 2 Zmluvy.


4.4. Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od Nehnuteľnosti zaväzuje:


a) kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením alebo zničením,


b) pri návšteve Nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v Nehnuteľnosti,


c) navštevovať Nehnuteľnosť iba v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa Zmluvy, pričom je povinný dbať  na to, aby počas návštevy/obhliadky nevznikla na Nehnuteľnosti a/alebo majetku Záujemcu v Nehnuteľnosti žiadna škoda,


d) pri odchode starostlivo Nehnuteľnosť uzamknúť a zabezpečiť ju proti neoprávnenému zásahu.


4.5. Prevzatie kľúčov potvrdia Zmluvné strany v preberacom protokole.


Článok V.


POVINNOSTI SPROSTREDKOVATEĽA


PRI SPROSTREDKOVANÍ KÚPY ALEBO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI


5.1. Sprostredkovateľ je povinný aktívne vyhľadávať tretie osoby – vlastníkov Nehnuteľnosti, ktoré majú záujem uzavrieť so Záujemcom Zmluvu.


5.2. Strany sa dohodli, že v prípade záujmu o kúpu Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ hľadať Nehnuteľnosť  za Záujemcom požadovanú cenu, tak ako je uvedené v článku III v bode 2 Zmluvy a v prípade záujmu o nájom Nehnuteľnosti bude Sprostredkovateľ vyhľadávať Nehnuteľnosť za Záujemcom požadovanú cenu (mesačného) nájomného vrátane ceny energií, tak ako je uvedené v článku III. v bode 2 Zmluvy.


Článok VI.


VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZÁUJEMCU


6.1. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu v zmysle podmienok podľa Zmluvy.


6.2. Záujemca sa zaväzuje Sprostredkovateľovi zaplatiť províziu vtedy, ak bola Sprostredkovaná zmluva uzatvorená s pričinením Sprostredkovateľa, tak ako to vyplýva zo Zmluvy.


6.3. Záujemca je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Záujemcu uzavrieť Sprostredkovanú zmluvu.


6.4. Záujemca je povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť na dosiahnutie výsledku Zmluvy.


6.5. Záujemca je povinný na vyžiadanie Sprostredkovateľa odovzdať Sprostredkovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré Sprostredkovateľ potrebuje na splnenie predmetu Zmluvy.


Článok VII.


POVINNOSTI ZÁUJEMCU


PRI SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA ALEBO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI


7.1. Záujemca je povinný sprístupniť Nehnuteľnosť pre tretie osoby, ktoré prejavili záujem o osobnú ohliadku Nehnuteľnosti. Záujemca je zároveň povinný na vyžiadanie predložiť Sprostredkovateľovi všetky dokumenty, z ktorých vyplýva oprávnenie Záujemcu disponovať s Nehnuteľnosťou.


7.2. Záujemca je povinný umožniť prístup do Nehnuteľnosti pre osoby, ktoré konajú v mene Sprostredkovateľa, resp. spolupracovníkom Sprostredkovateľa, súdnych znalcov a iných odborne zdatných osôb a umožniť im vykonanie úkonov, ktoré sú nevyhnutné na získanie podrobných údajov o Nehnuteľnosti.


7.3. Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľská zmluva uzatváraná medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa dojednáva ako Výhradné sprostredkovanie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.


7.4. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredkovateľom; v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Záujemcovi neznáma.


Článok VIII.


POVINNOSTI ZÁUJEMCU


PRI SPROSTREDKOVANÍ KÚPY ALEBO NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI


8.1. Ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti, ktorá bola Záujemcovi už skôr predstavená inou osobou, je Záujemca povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke), a to bezodkladne, najneskôr na samotnej prvej obhliadke so Sprostredkovateľom, V opačnom prípade platí, že Nehnuteľnosť je Záujemcovi neznáma.


Článok IX.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROVÍZII


9.1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v deň podpisu Sprostredkovanej zmluvy.


9.2. Provízia je splatná do 14 dní od podpisu Zmluvy, resp. do 14 dní od vzniku nároku Sprostredkovateľa na províziu podľa podmienok v zmysle Zmluvy.


9.3. V prípade omeškania so zaplatením provízie má Sprostredkovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od Záujemcu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Sprostredkovateľa na zaplatenie zákonného úroku z omeškania.


9.4. Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Zmluvnými stranami vzniknú, možno jednostranne započítať.


9.5. Platba provízie sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na základe faktúry (na číslo účtu a  s variabilným symbolom, ktorým je číslo zákazky uvedené na Zmluve v pravom hornom rohu) vystavenej Sprostredkovateľom.


9.6. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k uzavretiu Sprostredkovanej zmluvy došlo v lehote do 24 mesiacov po skončení platnosti Zmluvy, ak k jej uzavretiu došlo v priamej súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas obdobia trvania Zmluvy.


9.7. Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj v prípade, ak Záujemca uzavrie bez ďalšej súčinnosti Sprostredkovateľa Sprostredkovanú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Sprostredkovanej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou vykonal ohliadku Nehnuteľností). Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Províziu rovnako v prípade, ak Záujemca uzavrie Zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil Sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie Sprostredkovanej zmluvy.


9.8. Provízia zahŕňa všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s činnosťami podľa Zmluvy.


9.9. Zmluvné strany berú na vedomie v prípade, ak dôjde k uzavretiu zmluvy o zložení finančnej zábezpeky medzi Sprostredkovateľom a treťou osobou, ktorá prejavila záujem o kúpu/nájom Nehnuteľnosti a zároveň dôjde aj k zloženiu finančnej zábezpeky zo strany tretej osoby na účet Sprostredkovateľa vo výške dohodnutej provízie, sa povinnosť Záujemcu zaplatiť províziu v dohodnutej výške podľa Zmluvy považuje za splnenú ku dňu uzavretia Sprostredkovanej zmluvy medzi Záujemcom a treťou osobou.


9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniku nároku na províziu nebráni skutočnosť, že Sprostredkovateľ bude činný ako Sprostredkovateľ pre tretiu osobu. V takom prípade sa v prípade uzatvorenia Sprostredkovanej zmluvy medzi klientmi Sprostredkovateľa provízia uhradí tak, že každá zo strán Sprostredkovanej zmluvy (t.j. predávajúci a kupujúci; prenajímateľ a nájomca) uhradí polovicu dohodnutej provízie.


9.11. Sprostredkovateľ je oprávnený vyžiadať si od Záujemcu pri uzavretí Zmluvy zálohu na úhradu Paušálnej náhrady výdavkov alebo provízie.


Článok X.


VÝŠKA PROVÍZIE


10.1. Výška sprostredkovateľskej provízie je uvedená v článku V. Zmluvy a vyjadrená percentom z požadovanej sumy za predaj Nehnuteľnosti v prípade, ak predmetom Zmluvy je sprostredkovanie predaja Nehnuteľnosti (ponuka). Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je platcom DPH a sumy sa budú uvádzať aj vrátane DPH. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za predaj Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v článku III. v bode 2 Zmluvy, ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v článku V. v bode 1 Zmluvy, t.j. vo výške zodpovedajúcej určenému percentu zo sumy požadovanej v zmysle Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Zároveň je v danom článku vyjadrená aj najnižšia výška provízie, a to pevnou sumou pre prípad pochybností.


10.2. Pri Zmluve, ktorej predmetom je sprostredkovanie kúpy Nehnuteľnosti (t.j. dopyt) je výška sprostredkovateľskej provízie uvedená v článku V. Zmluvy a vyjadrená percentom zo sumy, ktorá je v Zmluve uvedená ako suma, za ktorú má byť, resp. bude kúpa Nehnuteľnosti sprostredkovaná. Zároveň bude v tomto článku Zmluvy uvedená aj najnižšia výška provízie, pod ktorú suma provízie neklesne. Najnižšia suma provízie je vyjadrená pevnou sumou. Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je platcom DPH a sumy sa budú uvádzať aj vrátane DPH. Ak dôjde k zníženiu Záujemcom požadovanej ceny za prenájom Nehnuteľnosti pod sumu uvedenú v článku III. v bode 2 Zmluvy, ostáva Sprostredkovateľovi nárok na províziu zachovaný, a to vo výške ako je určená v článku V. v bode 1 Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.


10.3. Pri Zmluve, predmetom ktorej je sprostredkovanie prenájmu Nehnuteľnosti (ponuka) je výška sprostredkovateľskej provízie uvedená v článku V. Zmluvy a vyjadrená percentom zo sumy požadovanej za prenájom Nehnuteľnosti (mesačný nájom vrátane cien energií). Zároveň bude v tomto článku Zmluvy uvedená aj najnižšia výška provízie, pod ktorú suma provízie neklesne. Najnižšia suma provízie je vyjadrená pevnou sumou. Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je platcom DPH a sumy sa budú uvádzať aj vrátane DPH.


10.4. Pri Zmluve, predmetom ktorej je sprostredkovanie nájmu Nehnuteľnosti (dopyt) je výška sprostredkovateľskej provízie uvedená v článku V. Zmluvy a vyjadrená percentom zo sumy, za ktorú má byť, resp. bude obchod – t.j. nájom Nehnuteľnosti sprostredkovaný (mesačný nájom vrátane cien energií). Zároveň bude v tomto článku Zmluvy uvedená aj najnižšia výška provízie, pod ktorú suma provízie neklesne. Najnižšia suma provízie je vyjadrená pevnou sumou. Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je platcom DPH a sumy sa budú uvádzať aj vrátane DPH.


Článok XI


ZÁNIK ZMLUVY


11.1. Zmluva sa uzatvára so Záujemcom na dobu určitú, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.


11.2.Zaniká uzatvorená na dobu určitú zaniká okrem nižšie uvedeného aj uplynutím doby, na ktorú sa Zmluva uzavrela.


11.3. Zmluvu možno ukončiť aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.


11.4. Zmluva zaniká aj splnením jej predmetu, príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu alebo zánikom Nehnuteľnosti alebo zánikom Záujemcu.


11.5. Zmluva zaniká aj písomným odstúpením niektorou zo Zmluvných strán v prípade naplnenia podmienok pre dostúpenie, a to ku dňu jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, pričom v takom prípade zaniká Zmluva od počiatku. Od Zmluvy môže Zmluvná strana odstúpiť, len ak to vyplýva zo zákona alebo zo Zmluvy.


11.6. Od Zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade, že táto bola uzatvorená v tiesni.


11.7. Od Zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade, že druhá Zmluvná strana porušuje podmienky dohodnuté Zmluvou, a to opakovane aj napriek predošlému písomnému upozorneniu druhej Zmluvnej strany, ktorá neporušila Zmluvu, aby sa zdržala predmetného konania. V takomto prípade musí byť v odstúpení dôvod jasne a zrozumiteľne uvedený.


11.8. Záujemca má ďalej právo odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, v prípade, že táto bude uzatvorená mimo prevádzkových priestorov Sprostredkovateľa alebo na diaľku. Zmluvou uzatvorenou mimo prevádzkových priestorov Sprostredkovateľa sa rozumie, pokiaľ bude táto Zmluva podpísaná v mieste inom, akým je sídlo alebo prevádzka/pobočka Sprostredkovateľa, pričom uvedené vyplýva aj z informácie uvedenej na Zmluve v záverečnej časti Zmluvy pri podpisoch Zmluvných strán. Zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie, ak bola táto Zmluva dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Sprostredkovateľa a Záujemcu, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené Sprostredkovateľovi ako druhej Zmluvnej strane. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Záujemca zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie podľa tohto bodu.


11.9. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy v zmysle predošlého bodu tohto článku VPS (bodu č. 11.8), vráti Sprostredkovateľ Záujemcovi všetky platby, ktoré Záujemca uhradil Sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy. Platby budú Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doručené platné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, akým boli tieto uhradené Záujemcom, ak Záujemca výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


11.10. Podľa platných ustanovené zákona č. 102/2014 Z.z. Záujemca nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa s poskytovaním služieb v zmysle Zmluvy začalo na základe výslovného súhlasu Záujemcu a Záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí služby podľa Zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. V prípade úplného poskytnutia služieb zo strany Sprostredkovateľa, Záujemca nie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Záujemca požiadal Sprostredkovateľa o začatie s poskytovaním služieb v zmysle Zmluvy počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy, je Záujemca povinný Sprostredkovateľovi uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia (Paušálna náhrada výdavkov) do dňa, kedy Záujemca oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od Zmluvy.


- Vzor Vyhlásenia Záujemcu - spotrebiteľa:


Ja, ako Záujemca týmto vyhlasujem, že som bol Sprostredkovateľom – realitnou kanceláriou riadne poučený o možnosti odstúpiť od Zmluvy, a to ešte pred uzatvorením tejto Zmluvy. Výslovne súhlasím s tým, aby Sprostredkovateľ začal s poskytovaním sprostredkovateľských služieb ihneď, teda pred uplynutím lehoty 14 dní na odstúpenie od zmluvy a beriem na vedomie, že týmto strácam právo na odstúpenie od Zmluvy, v prípade, že boli sprostredkovateľské služby v zmysle Zmluvy úplne poskytnuté. Začatím poskytovania sprostredkovateľských služieb zo strany Sprostredkovateľa sa rozumie najmä podpis Zmluvy. Toto poučenie som si riadne prečítal, prípadne nejasnosti mi boli vysvetlené, a vyhlasujem, že s takýmto postupom súhlasím.


Článok XII.


DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA


12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti v súvisiace s touto Zmluvou sa doručujú druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, prípadne na inú adresu, ktorú daná Zmluvná strana výslovne a preukázateľne uviedla ako doručovaciu adresu. V prípade zmeny adresy je daná Zmluvná strana, ktorej sa zmena týka povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť ostatným účastníkom tejto Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy adresát písomnosť prevzal, alebo deň, kedy adresát odmietol písomnosť prevziať, alebo deň, kedy sa písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručená.


12.2. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami prebieha prednostne elektronicky (prostredníctvom e-mailových adries uvedených v Zmluve) alebo telefonicky (na tel. č. uvedené v Zmluve). V prípade zmeny e-mailovej adresy alebo tel. čísla, je Zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ostatným účastníkom Zmluvy. E-mailová správa sa považuje za doručenú v nasledujúci deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia (podobne sms). 


Článok XIII.


MLČANLIVOSŤ


13.1. Zmluvné strany si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov zo Zmluvy a navzájom sa budú riadne a včas informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov Zmluvných strán podľa Sprostredkovateľskej zmluvy.


13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poz­natkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti so zabezpečením predmetu Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie alebo písomnosti súvisiace so Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti (napr. advokátom v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, daňovým poradcom v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva).


13.3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti so  Zmluvou dozvedeli/dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí i po skončení Zmluvy; od tejto povinnosti môže byť Zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.


13.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia obsah Zmluvy žiadnej tretej osobe a jej kópie budú vyhotovovať len, ak to bude nevyhnutné v súvislosti so zabezpečením predmetu Zmluvy; tento záväzok sa nevzťahuje na prípady, ak tak ustanovuje právny predpis alebo ak Zmluvnú stranu od tejto povinnosti oslobodí druhá Zmluvná strana písomným vyhlásením alebo na prípady ak Zmluvná strana sprístupní obsah Zmluvy tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti.


Článok XIV.


DOBA TRVANIA ZMLUVY A DOJEDNANIE EXKLUZIVITY


14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú bližšie uvedenú v Zmluve, odo dňa jej uzavretia, t.j. podpisu Zmluvy všetkými Zmluvnými stranami.


14.2. Sprostredkovateľ so Záujemcom štandardne uzatvára Zmluvu, kde je dohodnuté exkluzívne - výhradné sprostredkovanie. V takom prípade sa Záujemcovia zaväzujú, že počas doby trvania Zmluvy neuzavrú zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti/ nájmu Nehnuteľnosti - t. j. poskytnutie služieb stanovených v Zmluve. V opačnom prípade sa Záujemca zaväzuje uhradiť Sprostredkovateľovi dohodnutú províziu bez ohľadu na to, či k uzatvoreniu Sprostredkovanej zmluvy dôjde pričinením Sprostredkovateľa alebo nie. Nárok na vyplatenie provízie v takomto prípade vzniká porušením povinnosti uvedenej v tomto bode Zmluvy, t.j. porušenia dohody o exkluzívnom – výhradnom sprostredkovaní.


14.3. V prípade, ak Záujemca uzavrie Sprostredkovanú zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas trvania Zmluvy, alebo ak Záujemca odmietne uzatvoriť takúto zmluvu s treťou osobou, zaväzuje sa uhradiť Sprostredkovateľovi dohodnutú províziu (v prípade viacerých Záujemcov sa uhrádza spoločne a nerozdielne). Nárok na vyplatenie provízie v takomto prípade vzniká okamihom porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode VPS.


Článok XV.


SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


15.1. Dotknutá osoba (Záujemca) podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámila s dokumentom prevádzkovateľa (Sprostredkovateľa) s názvom „Politika spracúvania osobných údajov v obchodnej spoločnosti RealBand s. r. o.“, zverejneným na webovej stránke https://www.realband.sk/ v sekcii Zákonné dokumenty, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (Sprostredkovateľom).


Článok XVI.


PODPISOVANIE DOKUMENTOV


16.1. Záujemca podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom Sprostredkovateľa s názvom „Uzatváranie zmlúv s obchodnou spoločnosťou RealBand s. r. o. elektronickými prostriedkami“, zverejneným na webovej stránke https://www.realband.sk/, v sekcii Zákonné dokumenty, ktorého obsahom sú informácie, poučenie a ďalšie fakty o uzatváraní zmlúv elektronickými prostriedkami, v prípade, že sa rozhodnú uzatvoriť túto Zmluvu, resp. dokumenty s ňou súvisiace s použitím biometrického elektronického podpisu/ sms kódu. Záujemca podpisom Zmluvy vyhlasuje, že bol o uvedenom riadne poučený a s uvedeným súhlasí a na znak toho, podpisuje Zmluvu elektronicky.


Článok XVII.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


17.1. Záväzkový vzťah zriadený Zmluvou sa spravuje Občianskym zákonníkom.


17.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami (resp. všetkými Zmluvnými stranami v prípade, že ich je viac).


17.3. Zmluva je vyhotovená v počte rovnopisov uvedenom v záverečných stanoveniach Zmluvy, štandardne v počte zodpovedajúcom počtu Zmluvných strán, za predpokladu, že sa Zmluvné strany nedohodnú inak.


17.4. Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve je možné vykonať iba na základe písomného dodatku k Zmluve podpísaného Zmluvnými stranami.


17.5. Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú a potvrdzujú, že si Zmluvu pred jej podpisom starostlivo prečítali, jej obsahu rozumejú, že ju uzavreli na základe slobodnej vôle, určite a vážne, nie pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.


RealBand s. r. o.